Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Nov
08

Ngày 7/11/2023, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và vấn đề hội nhập quốc tế hiện nay”.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hoá Văn nghệ, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, UVBCH, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TP.HCM; PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng; TS. Cao Tấn Huy, Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; các nhà khoa học; các chuyên gia; các thầy cô giảng viên, cán bộ viên chức trong và ngoài trường tham dự trực tiếp tại UFM cũng như trên nền tảng trực tuyến MSTeams.


TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng UFM phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng UFM nhấn mạnh, Hội thảo nhằm mục đích công bố những kết quả nghiên cứu mới về văn kiện Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; khẳng định lại giá trị, vai trò và ý nghĩa của Đề cương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; rút ra những bài học kinh nghiệm về việc vận dụng sáng tạo Đề cương vào quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.

“Xu thế toàn cầu hóa, sự hội nhập, giao lưu trên lĩnh vực văn hóa và sự bùng nổ của thông tin, nhất là mạng internet, đem lại nhiều thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thử thách cho cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ định hướng phát triển đất nước, nâng cao tư duy lý luận và thực tiễn của Đảng về phát triển nền văn hóa và xây dựng con người là một trong những nhiệm vụ cấp thiết. Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn giữ nguyên tính thời sự, tiếp tục “soi đường cho quốc dân đi”, là nền tảng tư tưởng trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay”, TS. Lê Trung Đạo khẳng định.


Đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hoá Văn nghệ, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hoá Văn nghệ, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đánh giá cao nội dung của Hội thảo quốc gia vì có nhiều đóng góp thiết thực, ý nghĩa về các giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người TP.HCM; đồng thời đồng chí cũng nêu ra một số đề xuất như: Nâng cao nhận thức các cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, vai trò văn hóa, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; tập trung phát triển toàn diện và đồng bộ về đời sống văn hóa, các thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại các trường văn hóa, nghệ thuật của TP; xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước,...

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 70 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, các cá nhân nhà quản lý, những người trực tiếp làm công tác văn hóa, nghệ thuật trong cả nước và đã phản biện, chọn đăng kỷ yếu 50 tham luận. Hầu hết các tham luận đều tập trung khai thác, làm rõ hai nội dung: Những vấn đề lý luận từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; Ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đối với phát triển đất nước hiện nay.


TS. Nguyễn Thị Túy (UFM) trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Túy đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tham luận “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của đảng ta về văn hóa”. Tham luận nêu lên những nội dung như Ba nguyên tắc “Dân tộc hoá - Đại chúng hoá - Khoa học hóa” được nêu ra trong bản Đề cương vẫn là những giá trị cơ bản, cốt lõi, là động lực phát triển văn hóa hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, những giá trị cốt lõi mang tính chiến lược, định hướng xây dựng nền văn hóa mới của Đề cương đã được Đảng ta tiếp tục kế thừa, bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, lý luận về văn hóa Việt Nam đã có những bước phát triển ở tầm cao mới, góp phần tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.


TS. Lê Quang Cần (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai) trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Lê Quang Cần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tham luận “Tư tưởng cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đối với sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta trong hiện tại và tương lai” nhấn mạnh việc khai thác giá trị văn hóa để chuyển hóa thành giá trị kinh tế đáp ứng yêu cầu của xu thế phát triển mới; đồng thời, lợi nhuận kinh tế từ khai thác giá trị văn hóa sẽ quay trở lại tái đầu tư đối với ngành văn hóa, góp phần bảo tồn, tôn tạo, lan tỏa giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới trong hiện tại và tương lai. Nhóm tác giả cũng đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo định hướng của Đảng, Nhà nước.


Chủ tọa chủ trì hội thảo (Từ trái qua: Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM; TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng UFM; TS. Lại Văn Nam, Trưởng khoa Lý luận chính trị UFM)


Các đại biểu tham gia và đóng góp ý kiến qua hệ thống trực tuyến
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đưa ra đề xuất các giải pháp giáo dục, bồi dưỡng thẩm mỹ và nhận thức đúng đắn về văn hóa cho sinh viên để nâng cao bản lĩnh, “hòa nhập nhưng không hòa tan”, chống lại sự “xâm lăng văn hóa” trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.


Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM phát biểu bế mạc Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM cho biết, ban tổ chức sẽ tiếp tục tiếp thu những ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội thảo để bổ sung, biên tập Kỷ yếu làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền ở trường đại học, cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian tới nhằm phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thực tiễn.


Trước khi bước vào nội dung chính của Hội thảo, đoàn đại biểu đã dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh (được xây dựng tại Trường Đại học Tài chính – Marketing)


Ban tổ chức và các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Hồng Quân, Hoàng Nguyễn, Thành Nam

Một số đơn vị báo chí đưa tin:
Đài truyền hình TP.HCM:
Tạp chí khoa học phổ thông: