Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Jan
07

 

Ngày 24/11/2020 tại Quyết định số 3142/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài: "Đánh giá thực trạng trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2010-2017 và đề xuất giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025" do TS. Lê Trung Đạo làm chủ nhiệm, xếp loại về kết quả đề tài: Đạt.